Pytanie o kalkulację ceny wykonania usługi budowy wiaty

347

Projekt „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak ul. PCK 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki e-mail: amberlex@op.pl tel. noclegi: +48 (44) 724-26-21 tel. kajaki:+48 (44) 724-41-88

Tomaszów Mazowiecki, dnia 18 września 2017 r.

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak realizuje projekt pn. „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zwraca się z prośbą o nieodpłatne przygotowanie kalkulacji wykonania usługi w ramach zadania nr 1 w/w projektu, obejmującego:

1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia obejmuje: Budowę wiaty w miejscowości Zakościele 22 A, 97-215 Inowłódz wykonanej z drewna zabezpieczonego impregnatem o wymiarach 3,00 x 5,20 m = 15,6 m2.. Dach czterospadowy odeskowany kryty gontem w kolorze grafitowym, usadowiony na słupach (o przekroju co najmniej 12cm x 12cm), orynnowany. Obiekt ustabilizowany w gruncie za pomocą zabetonowanych kotew. Teren pod wiatą utwardzony płytą brukową o grubości min. 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej zabezpieczony obrzeżami. Kolor impregnatu zostanie ustalony przez Zamawiającego po wyborze oferty.

2. Beneficjent (Zamawiający): PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak ul. PCK 2/4, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze ofert. Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium: cena Proszę także o podanie następujących informacji, które będą miały wpływ na wybór oferty: a. czas realizacji usługi, b. okres gwarancji na poszczególne prace oraz elementy balustrady. c. deklarowany czas usunięcia ewentualnych wad w okresie obowiązywania gwarancji.

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.12.2017r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w siedzibie firmy lub drogą elektroniczną amberlex@op.plw ciągu 14 dni od ukazania się bądź otrzymania zapytania. Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia a. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 3.10 2017 r. b. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową

Projekt „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak ul. PCK 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki e-mail: amberlex@op.pl tel. noclegi: +48 (44) 724-26-21 tel. kajaki:+48 (44) 724-41-88
c. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta/ lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający może unieważnić postępowanie i przeprowadzić je ponownie.

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania jest Andrzej Ambroziak, tel. 602 321 035, e-mail: amberlex@op.pl

Załącznik: AMBER wiata