Pytanie o kalkulację ceny wykonania usługi balustrady zewnętrznej

290

Tomaszów Mazowiecki, dnia 18 września 2017 r.

Pytanie o kalkulację ceny wykonania usługi

Załącznik:AMBER balustrada zewnetrzna

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak realizuje projekt pn. „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zwraca się z prośbą o nieodpłatne przygotowanie kalkulacji wykonania usługi w ramach zadania nr 3 w/w projektu:

1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia obejmuje: – wykonanie i montaż balustrad na zewnątrz budynku na tarasie, łączniku pokoi na piętrze i poddaszu w budynku położonym w m. Zakościele 22 A, 97-215 Inowłódz – wykonanie ze stali kutej, ocynkowanej Ø14mm (dł. 25m x wys. 110 cm) – mocowanie balustrady na kotwy chemiczne – malowanie natryskowo, warstwy:

a. farby podkładowej

b. farby nawierzchniowej

2. Beneficjent (Zamawiający): PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak ul. PCK 2/4, 97- 200 Tomaszów Mazowiecki

3. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze ofert. Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena

Proszę także o podanie następujących informacji, które będą miały wpływ na wybór oferty:
1. czas realizacji usługi,

2. okres gwarancji na poszczególne prace oraz elementy balustrady.

3. deklarowany czas usunięcia ewentualnych wad w okresie obowiązywania gwarancji.

4. Termin realizacji zamówienia:30.11.2017 r.

Projekt „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak ul. PCK 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki e-mail: amberlex@op.pl tel. noclegi: +48 (44) 724-26-21 tel. kajaki:+48 (44) 724-41-88

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w siedzibie firmy lub drogą elektroniczną amberlex@op.plw ciągu 14 dni od ukazania się bądź otrzymania zapytania. Oferty, które wpłyną do siedziby po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 3.10 2017 r.

2) O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową

3) W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta/ lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty

Zamawiający może unieważnić postępowanie i przeprowadzić je ponownie.

8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania jest Andrzej Ambroziak, tel. 602 321 035, e-mail: amberlex@op.pl