Zapytanie ofertowe na kajaki

317

Tomaszów Mazowiecki, dnia 15 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15.01.2018
dotyczące dostawy

PHU „AMBERLEX” Andrzej Ambroziak realizuje projekt pn. „Przystań AMBER Zakościele – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie kompleksowej oferty aktywnej turystyki wodnej
i wypoczynku nad rzeką Pilicą”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i zwraca się z prośbą o nieodpłatne przygotowanie kalkulacji dotyczącej dostawy

ZAMAWIAJĄCY AMBERLEX Andrzej Ambroziak

Ul. PCK 2/4 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP7291166707

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego zestawu kajaków, wioseł i kamizelek wg poniższych wymagań:
Kajaki dwuosobowe – 10szt. spełniające poniższe wymagania techniczne:
-fabrycznie nowe
-długość 480cm,
-szerokość 80cm
– wielkość kokpitu 230cmx60cm
-waga 40kg,
-dwuosobowe
-materiał: polietylen,
-wyporność minimum 300kg
– wyposażone w:
-dwa siedzenia z możliwością zamontowania dodatkowego oparcia dla dziecka,
– wszystkie kajaki w tym samym kolorze
B. Wiosła – 20szt. spełniające poniższe wymagania techniczne:
–fabrycznie nowe
– jednoczęściowe
– niesymetryczne
-długość min. 220cm,
-drążek wykonanym z aluminium
-średnica drążka ok. 30mm
-pióra z polietylenu HDPE
-powierzchnia pióra min. 620cm2
-wszystkie wiosła w jednakowym kolorze
C. Kamizelki asekuracyjne– 20 szt. spełniające poniższe wymagania techniczne:
–fabrycznie nowe
– zapinane na trzy klamry,
-wyporności minimum 50N,
-certyfikat zgodności z normą europejską
– rozmiary:
a) rozmiar XS – 2szt
b) rozmiar S – 4szt
c) rozmiar M/L- 6szt
d) rozmiar XL/XXL – 8szt
KONTAKT
W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
Andrzej Ambroziak tel: 602 321 035
MIEJSCE I SPOSÓB

SKŁADANIA OFERTY

W siedzibie firmy lub jako skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego drogą elektroniczną na adres: amberlex@op.pl
TERMIN SKŁADANIA OFERT 02.02.2018 r. do godz.15.00
TERMIN WYBORU OFERTY 03.02.2018 r.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

dostawa nie później niż 28.02.2018 r.

KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionej przez Oferenta oferty, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

Cena netto w PLN – waga kryterium – 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium – cena
P=Cn/Cob*100
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający może unieważnić postępowanie i przeprowadzić je ponownie.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: amber.travel oraz przesłany Wykonawcom biorącym udział
w niniejszym zapytaniu drogą elektroniczną.

WARUNKI UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

 1. Oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty.

 2. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferty nie spełniające wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.
 3. Oferta powinna zawierać cenę transportu do siedziby Zamawiającego wliczoną w wartość urządzeń.
 4. Uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w formie pisma przesłanego na adres Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
ZAŁĄCZNIKI Formularz oferty (Załącznik nr 1)

…………………………………….………………………………………………….
podpis i pieczęć Zamawiającego lub osoby upoważnionej


Załączniki:
Formularz ofertowy do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018

……………………………………………….

pieczęć adresowa firmy Oferenta

Formularz ofertowy do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego z zapytaniem ofertowym nr 1/2018 Zamawiającego:

PHU AMBERLEX Andrzej Ambroziak

Ul. PCK 2/6 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NIP: 7291166707

1. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 4 (specyfikacja przedmiotu zamówienia) w następującej cenie:

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CENA NETTO

[zł]

UWAGI

A.

Kajaki dwuosobowe (10 szt.)

   

B.

Wiosła (20 szt.)

   

C.

Kamizelki asekuracyjne (20 szt.), w tym rozmiary:

XS – 2 szt., S – 4 szt., M/L – 6 szt., Xl/XXL – 8 szt.

   
  Cena RAZEM    

Cena netto w PLN (bez VAT) ……………………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………)

Wartość podatku VAT (23 %): ………………………..PLN

Cena brutto: ………………………………………………………..PLN

 1. Oświadczamy, że:

 1. Powyższa cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu rzeczowego zamówienia, łącznie z dostawą na adres Zamawiającego i została wyliczona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.

 2. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

 3. Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

 4. Zapoznaliśmy się z wymogami zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………….

REGON …………………………………. NIP…………………………………………

Tel. e-mail :……………………………..

dnia……………………….. ……………………………………………………………………….

pieczęć i podpisy

osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki:

 • Załącznik 1 Szczegółowa oferta (dokument/specyfikacja techniczna) przedmiotów zamówienia zawierającą wszystkie parametry

AMBER oferta kajaki I 15 I 2018